دوشنبه 7 خرداد 1397 -
  آيين نامه صدور مجوز تحويل مدارك تحصيلي به دانش آموختگان

 

 

مقدمه:

در راستاي سياست تمركز زدائي و تفويض اختيارات اجرائي به دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي كشور و نظارت برحسن اجراي قوانين و ائين نامه هاي آموزشي و تسهيل انجام امور دانش آموختگان ، در مرحله اول صدور تائيديه تحصيلي و صدور مجوز مدارك تحصيلي دانش آموختگان دوره هاي شبانه با سهميه قبولي آزاد طي بخشنامه شماره 1915223 مورخ 14/12/82 و صدور مجوز مدارك تحصيلي دانش آموختگان كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي كه فاقد تعهدات خاص مي باشند ، طبق بخشنامه شماره 17560 مورخ 10/02/84 انجام شد. در اين مرحله صدور مجوز مدارك تحصيلي دانش آموختگاني كه داراي تعهدات خاص خستند در تمام رشته ها و مقاطع تحصيلي به دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي تفويض ميگردد.

فصل اول

تعهدات دانش آموختگان

اين تعهدات بطور كلي دو نوع ميباشد:1- تعهدات آموزش رايگان (تعهدات عام )، 2- تعهدات خاص

1- تعهدات آموزش رايگان : اين تعهدات با توجه به سهميه قبولي و يا ثبت نامي ، ميزان بهره مندي از اموزش رايگان ، دوره تحصيلي دانش آموخته (روزانه يا شبانه )و پرداخت شهريه و هزينه هاي تحصيلي محاسبه ميشود كه در دستورالعمل صدور مجوز بصورت مشروح آمده است.

2- تعهدات خاص: علاوه بر تعهدات آموزش رايگان و منطقه اي ، تعهد محضري دانش آموخته را موظف مي نمايد طبق سند سپرده شده براي محل مورد تعهد خدمت نمايد.

به استناد ماده 8 قانون تامين وسايل امكانات تحصيل اطفال و نوجوانان ايراني مصوب 1353 و اصلاحات بعدي ، دانشجويان و هنرجويان دانشگاهاا و دانشكده ها كه در موسسات آموزش عالي وابسته به وزارتخانه ها ، موسسات و شركتهاي مذكور آموزش مي بينند موظفند طبق تعهد نامه رسمي كه بدو ورود برابرمقررات از آنان اخذ مي شود تعهدات خود را انجام دهند در تعهد نامه مذكور بايد شرايط تحصيل و كيفيت و ضمانت اجراي تعهدات قيد شود.

فصل دوم

انواع اسناد اخذ شده از دانش آموختگان

1- سندهايي كه به وزارتخانه ها ، موسسات و شركتهاي دولتي غير از وزارت بهداشت سپرده شده است مثل سازمان پزشكي قانوني

-دانش آموختگاني كه به جهت بهره مندي از مزاياي بورس تحصيلي و يا ماموريت اموزشي ساير موسسات به آنان سند محضري مي سپارند جهت اخذ مدارك تحصيلي خود مي بايست گواهي مبني بر اتمام يا خريد تعهدات فوق را ارائه نمايند.

* نكته قابل توجه جهت صدور مجوز اين دانش آموختگان اين است كه مدت تعهدات آموزش رايگان را انجام داده و يا خريداري نمايند.

2- اسنادي كه دانش آموختگان را به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي متعهد مي ناميد:

الف: سندهايي كه جهت باز پرداخت بدهي ها ، وام ها و يا هزينه هاي مربوط به خوابگاه گرفته مي شود و پس از تسويه حساب كامل با صندوق رفاه دانشجويان لغو ميگردد.

ب: اسنادي كه در بدو ورود از پذيرفته شدگان جهت انجام خدمت پس از فراغت از تحصيل گرفته ميشود.

فصل سوم

صدور مجوز دانش اموختگاني كه از آنان سند محضري وزارت بهداشت اخذ شده است.

ماده 1: مقاطع كارداني ، كارشناسي و دكتراي عمومي ( پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي )

1-1 تعهدات پنج ساله روستايي: از پذيرفته شدگان رشته هايي مثل مبارزه با بيماريهاي ، بهداشت خانواده يا بهداشتكاران دهان و دندان در مقطع كارداني با توجه به نياز استانها سند محضري جهت انجام تعهدات پنج ساله روستايي اخذ شده است كه طبق آن دانش آموخته موظف به انجام خدمت در مناطق روستايي(مناطق 2و 3 ) استانهاي مورد تعهد ميباشند.

2-1 صدور مجوز تحويل مدارك تحصيلي دانش آموختگان فوق منوط به ارائه گواهي اتمام تهدات پنج ساله ميباشد كه مي بايست ( باتوجه به متن سند ) در استان مورد تعهد ، به انجام رسيده باشد.

تبصره 1: چنانچه فردي با موافقت استان مورد تعهد ، خدمات خود را در استان ديگر انجاام داد لازم است علاوه بر كواهي اتمام تعهدات ، گواهي موافقت با انتقال محل اشتغال خود ارائه نمايد.

3-1 تعهدات خاص پذيرفته شدگان دوره هاي شبانه : از تعدادي از پذيرفته شدگان  دوره هاي شبانه دانشگاهها و موسسات آموز شعالي ، سند محضري اخذ شده كه آنان را موظف به انجام خدمت در واحدهاي تابعه وزارت بهداشت مينمايند اين دانش آموختگان مي بايست گواهي كار (طبق متن سند ) به ميزان مورد تعهد  تحويل نمايند.

4-1 تعهدات محضري كه با توجه به سهميه ثبت نامي / سهميه قبولي از پذيرفته شدگان اخذ شده است : از برخي پذيرفته شدگان كنكور سراسري ، سند محضري با توجه به سهميه ثبت نامي يا قبولي انها اخذ شده است. معمولا در متن اين اسناد تعهد به وزارت بهداشت يا واحدهاي تابعه ان قيد شده است.

تذكر1: واحدهاي تابعه وزارت بهداشت شامل: دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي

تذكر 2: چنانچه سهميه ثبت نامي يا قبولي با سند اخذ شده متفاوت باشد:

الف) اگر سهميه ثبت نامي منطقه يك و سند محضري دو برابر مدت تحصيل باشد گواهي كار بايد با توجه به متن سند دو برابر مدت تحصيل در واحدهاي تابعه وزارت بهداشت باشد.

ب) در صورتي كه سهميه ثبت نامي يا قبولي منطقه دو و سند محضري يك برابر مدت تحصيل باشد گواهي كار بايد دو برابر مدت تحصيل باشد كه حداقل يك برابر آن را در واحدهاي تابعه وزارت بهداشت گذرانده باشد.

تذكر 3: به استناد نامه شماره 362/ف مورخ 23/04/75 دفتر امور حقوقي ، كليه كاردانها ، كارشناسهاي پيوسته و دكتراي پيوسته ( پزشكي دندانپزشكي داروسازي ) در صورتي كه سند  تعهد محضري سپرده باشند چه كمك هزينه دريافت كرده و چه دريافت نكرده باشند در هر حال متعهد خدمت به وزارت متبوع ميباشند و ميبايست نسبت به خريد يا انجام آن اقدام نمايند.

5-1 تعهدات مربوط به سهميه استانداري ها : اين سهميه از كنكور سالهاي 68 به بعد وجود دارد و مخصوص 9 استان محروم كشور ( سيستان و بلوچستان هرمزگان- كهكيلويه و بويراحمد بوشهر چهارمحال و بختياري ايلام كردستان لرستان- كرمانشاه ) ميباشد. تعهدات اين گروه به ميزان سه برابر مدت تحصيل طبق سند محضري ميباشد.

تذكر 4: در صورتيكه دانش اموختگان متعهد به ساتانداري ف گواهي عدم نياز را از استانداري مربوط ارائه نمايندتعهدات انان به ميزان سه برابر مدت تحصيل و در هر نقطه از كشور قابل انجام ميباشد.

6-1 تعهدات مربوط به داشن آموختگان رشته دندانپزشكي داراي استاني خاص : اين سهميه شامل پذيرفته شدگان كنكور سراسري سال 78 به بعد ميباشند كه از تعدادي از آنان سند محضري اخذ نشده است اين افراد در هر صورت ( چه سند سپرده و يا نسپرده باشند ) داراي تعهد به استان مورد تعهد خود ميباشند.

تذكر5: انتقال تعهد اين دانش آموختگان طبق نامه شماره 388258 مورخ 01/11/86 دبريخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي ، از استان مورد تعهد به استان  ديگر با اخذ عدم نياز از استان مورد تعهد و اعلام نياز از استان محروم ديگر ، وطرح در كميسيون موارد خاص ديبرخانه مذكور جهت تعيين محل خدمت آنان انجام خواهد گرفت.

7-1 تعهدات مربوط به استفاده از ماموريت آموزشي : كارمندان رسمي وزارت متبوع و يا ساير سازمانها و يا و زارتخانه ها ميتوانند جهت ادامه تحصيل ااز مزاياي ماموريت آموزشي بهره مند گردند ولي با توجه به اينكه در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا (ph.d ) اينگونه سندها بيشتر اخذ ميگردد تعهدات مربوط به اين دانش آموختگان در بخش مربوط به صدور مجوز مقاطع فوق آمده است.

ماده 2: انتقال تعهدات

باتوجه به نامه شماره 392544/ح/ن 03/11/86 از دفتر امور حقوقي تصميم لازم در خصوص اينگونه دانش آموختگان مي بايست بر اساس مندرجات سند تعهد ماخوذه و ضمانت اجرايي مندرج در آن اتخاذ گردد، چنانچه اين افراد بر اساس مندرجات سند تعهد ماخوذه ملزم و متعهد باشند پس از فراغت از تحصيل (باتوجه به مدت مندرج در اسناد تعهد ) خود را به وزارت متبوع و واحدهاي مربوطه جهت انجام خدمت معرفي نمايند در صورتيكه اين وزارتخانه و واحدهاي ذيربط به خدمات متعهدين مذكور نياز نداشته باشند ويا قادر به جذب و بكارگيري آنها به هر طريق نباشند يا به هر علتي بكارگيري و استفاده از خدمات آنها از سوي وزارت متبوع و ساري واحد هاي ذيربط منتفي باشد در هر صورت انتقال خدمت متعهدين مذكور به ساري واحدها و سازمانها از نظر اين دفتر بلامانع است.

جهت انتقال تعهدات بايد ( طبق فرم شماره 1) با دفتر مديريت منابع انساني وزارت متبوع مكاتبه و در صورت اعلام عدم نياز و يا موافقت با انتقال تعهد از سوي دفتر مذكور به خدمات دانش آموخته ميتوان گواهي كار صادره از سازمانها و ساري وزارتخانه ها ويا بخش بخصوصي را محاسبه نمود.

2-1 در صورتي كه مدت زمان گواهي كار كمتر از مدت تعهدات باشد ( در صورت اخذ عدم نياز ) مابقي تعهدات بصورت مبالغ آموزش رايگان قابل خريد ميباشد.

ماده 3: خريد تعهدات

چنانچه دانش آموخته پس از فراغت از تحصيل بكار اشتغال نداشته باشد يا در صورت اعلام نياز معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع جهت صدور مجوز مي بايست ضمن ارسال تصوير سند ( طبق فرم شماره 2) با دفتر امور حقوقي جهت خريد تعهدات مكاتبه نمود.

تذكر 6: چنانچه فرد در زمان از كمك هزينه تحصيلي استفاده نموده بايد مبلغ كل هزينه دريافتي در فرم مذكور قيد گردد.

تذكر7: اگر گواهي كار دانش آموخته در واحدهاي در واحدهاي تابعه وزارت بهداشت كمتر از مدت تعهداتشباشد جهت خريد بقيه تعهدات نيز طبق فرم شماره 2 با ذكر گواهي كار و ارسال تصوير آن با دفتر امور حقوقي مكاتبه نماييد.

ماده 4: صدور مجوز مقاطع كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي (ph.d )

اين دانش آموختگان به لحاظ نوع تعهد اخذ شده به سه دسته تقسيم مي شوند:

1) تعهدات به ميزان يك برابر مدت تحصيل

2)تعهداتي كه به جهت بهره مندي از مزاياي بورس تحصيلي اخذ شده است.

3) تعهداتي كه به لحاظ استفاده از ماموريت آموزشي گرفته شده است.

4-1 تعهدات خاص برابر مدت تحصيل : از بيشتر پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد تعهداتي به ميزان يك برابر مدت تحصيل گرفته شده است.

تذكر 8: كليه دانش آموختگان كه از كارمندان رسمي وزارت يا وزارتخانه متبوع يا وزارتخانه ها وسازمانهاي ديگر مي باشند جهت اخذ مدارك تحصيلي مي بايست گواهي استفاده يا عدم استفاده از ماموريت آموزشي ارائه نمايند.

2-4 انتقال تعهدات : جهت انتقال تعهدات دانش آموختگان فوق ( طبق فرم شماره 3) با مركز امور هيات علمي مكاتبه و در صورت اعلام عدم نياز مركز فوق به خدمات دانش اموخته ، گواهي كار ارائه شده در واحدهاي غير از وزارت بهداشت ( دولتي يا خصوصي ) با رعايت كليه ضوابط مربوطه قابل احتساب ميباشد.

تذكر 9: چنانچه گواهي كار كمتر از ميزان تعهدات باشد و متعهد نخواهد يا نتواند خدمات مورد تعهد را به انجام برساند بقيه تعهدات بصورت تعهدات آموزش رايگان قابل خريد است.

3-4 خريد تعهدات : چنانچه دانش آموخته پس از فراغت از تحصيل به كار اشتغال نداشته باشد و يا مركز امور هيات علمي به خدمات او نياز داشته باشد ( طبق فرم شماره 2) ضمن ارسال تصوير سند محضري ، جهت خريد تعهدات با دفتر امور حقوقي مكاتبه مي نماييم.

4-4 در صورتي كه گواهي كار دانش آموخته در واحدهاي تابعه وزارت بهداشت كمتر از مدت تعهدات باشد جهت خريد ما بقي تعهدات نيز (طبق فرم شماره 2) ضمن قيد گواهي كار و ارسال تصوير آن به دفتر امور حقوقي مكاتبه نمائيد.

ماده 5: تعهداتي كه به جهت بهره مندي از مزاياي بورس تحصيلي اخذ شده است.

اين تعهدات شامل دو دسته ميباشد:

الف) دانش آموختگاني كه از مزاياي بورس تحصيلي داخل كشور بهره مند شده اند.

ب) دانش آموختگاني كه از بورس تحصيلي خارج از كشور (در مقطع دكتراي تخصصي ph.d ) استفاده نموده اند.

الف ) تعهدات بورسيه اي داخل كشور:

1-5 باتوجه به آئين نامه اعطاي بورس تحصيلي داخل كشور، باتوجه به  نياز دانشگاههاي علوم پزشكي كشور از پذيرفته شدگان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي ph.d به عنوان بورس پذيرفته مي شوند كه در قبال استفاده از تهسيلات و هزينه هاي تحصيلي متعهد خدمت به وزارت متبوع ميباشند كه با توجه به ماده 3 همين قانون در هر محلي كه در تعهدنامه مشخص شده يا وزارت بهداشت تعيين خواهد نمود خدمت نمايند.

2-5 باتوجه به نامه شماره 1946 مورخ 08/07/76 دفتر امور حقوقي ، كارشناسان ارشدي كه از مزاياي بورس تحصيلي استفاده ننموده اند فقط مشمول خدمات آموزش رايگان مي باشند و به استناد نامه فوق ادامه تحصيل و يا اشتغال آنان در مراكزي غير از وزارت بهداشت بلامانع ميباشد.

3-5 ميزان تعهدات بورسيه هاي داخل كشور ، دو برابر مدتي است كه فرد از مزاياي بورس تحصيلي استفاده كرده است.

4-5 نحوه محاسبه ميزان تعهدات بورسيه هاي داخل كشور:

1- مدت استفاده از مزاياي بورس تحصيلي داخل كشور در پرونده آموزشي دانش آموختگان موجود است.

2- دو برابر مدت زمان استفاده از بورس تحصيلي را محاسبه ميگردد.

3- مدت استفاده از بورس را از كل مدت تحصيل كسر مي كنيم كه مدت بهره مندي از آموزش رايگان بدست مي آيد.

4- مدت كل تعهدات برابر با مجموع تعهدات بورس و تعهدات آموزش رايگان

مثال: اگر مدت تحصيل دانش آموخته اي سه سال باشد و 1 و 1 سال و 10 ماه از مزاياي بورس استفاده نموده باشد مدت كل تعهدات شامل:

1- تعهدات بورس   3 سال و 8 ماه يا 2 سال و 20 ماه =2*1 سال و 10 ماه

2- تعهدات آموزش رايگان  1 سال و 2 ماه =1 سال و 10 ماه (بورس )-3 سال (مدت تحصيل )

3- كل تعهدات 4 سال و 10 ماه =(تعهدات آموزش رايگان ) 1 سال و 2 ماه +(تعهدات بورس ) 3سال و 8 ماه

5-5 چنانچه دانش آموخته كل مدت تحصيل خود را از بورس تحصيلي استفاده نموده باشد دو برابر مدت تحصيل تعهد خدمت دارد مثلا اگر مدت تحصيل فرد 5/2 سال باشد كل تعهدات او 5=2-*5/2 است ، كه در صورت خريد تعهدات فوق تعهدات آموزش رايگان نداشته باشد و ميتواند مدارك تحصيلي خود را دريافت كند.

6-5 خريد تعهدات بورسيه هاي داخل وزارت متبوع ، فقط از طريق اداره بورس داخل مركز خدمات آموزشي انجام ميشود و پس از صدور گواهي مبني بر خريد تعهدات بورس ، سند تعهد ابطال ميشود در صورتي كه دانش آموخته مشمول تعهدات آموزش رايگان باشد ، پس از خريد تعهدات فوق ميتواند مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايد.

7-5 انتقال تعهدات بورس:

الف) چنانچه سند بورس با عنوان وزارت بهداشت از پذيرفته اخذ شده باشد ، او مي بايست پس از فراغت از تحصيل در محلهايي كه وزارت متبوع تعيين مي نمايد خدمت كند.

ب) اگر سند اخذ شده فرد را به دانشگاههاي علوم پزشكي متعهد نمايد دانش آموخته ميتواند در صورت موافقت دانشگاه علوم پزشكي بورسيه كننده و اخذ اعلام نياز از دانشگاه علوم پزشكي ديگر ، تعهدات خود را انتقال دهد.

ماده 6: دانش آموختگاني كه در زمان تحصيل از مزاياي بورس خارج از كشور استفاده نموده اند.

6-1 جهت تحويل مدارك مقطع دكتراي تخصصي ph.d حتما مي بايست نخست با اداره تعهدات (طي فرم شماره 4)و )طبق فرم شماره 5 ) با اداره بورس مركز خدمات آموزشي مكاتبه شود.

2-6 اگر دانش آموخته از بورس خارج از كشور استفاده ننموده باشد تعهدات با توجه به سند اخذ شده محاسبه ميگردد.

3-6 دانش آموختگاني كه از مزاياي بورس خارج از كشور استفاده مي نمايند بايد علاوه بر گواهي تسويه حساب از اداره بورسهاي مركز خدمات آموزشي ، گواهي تسويه حساب و عدم تعهد از اداره تعهدات اين مركز را ارائه نمايند.

4-6 در صورت استفاده دانش آموخته در زمان تحصيل از بورس خارج ازكشور تعهدات بصورت بورسيه هاي داخل محاسبه ميشود.

مثال : اگر دانش آموخته اي در مدت 5 سال تحصيل به مدت 6 ماه از مزاياي بورس خارج از كشور استفاده نمده باشد تعهدات بصورت زير محاسبه ميشود.

1)تعهدات بورس   ماه 12 =2*6 ماه

2) محاسبه مدت بهره مندي از آموزش رايگان   4 سال و 6 ماه = 6 ماه 5 سال

3)محسبه كل تعهدات 5 سال و 6 ماه = تعهدات بورس 12 ماه +تعهدات آموزش رايگان 4 سال و 6 ماه

ماده 7: اخذ محضري در مقطع دكتراي تخصصي ph.d (5/2 برابر مدت تحصيل )

1-7 از تعدادي از پذيرفته شدگان مقطع دكتراي تخصصي (ph.d ) با توجه به بخشنامه شماره 8100 مورخ 08/05/74 دفتر وزارتي و فرم ضميممه آن ، تعهد به ميزان حداكثر تا 5/2 برابر دوره آموزش اخذ شده است.

2-7 با توجه به نامه شماره 282752 مورخ 12/08/86 دفتر امور حقوقي ، اين دانش آموختگان چنانچه از مزاياي بورس تحصيلي و يا ماموريت آموزشي استفاده نكرده باشند تعهداتشان يك برابر مدت تحصيل ميباشد.

3-7 صدور مجوز تحويل مدارك تحصيلي اين گونه دانش آموختگان ( كه از مزاياي خاصي استفاده ننموده اند ) مي بايست پس از اصلاح سند فوق توسط دفتر امور حقوقي دانشگاه محل تحصيل انجام شود.

نكته مهم : چنانچه از پذيرفته شدگان مقاطع مختلف بخصوص ( كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي ph.d ) ، دو يا چند سند اخذ شده باشد مي بايست تعهدات را باتوجه به مزاياي مورد استفاده دانش آموخته محاسبه و سند يا اسناد ديگر را ضمن مكاتبه با دفتر امور حقوقي دانشگاه محل تحصيل ابطال سپس اقدام به صدور مجوز تحويل مدارك تحصيلي نمود.

ماده 8: تعهداتي كه به لحاظ استفاده از ماموريت آموزشي اخذ شده است.

1-8 كارمندان رسمي كه در زمان انجام خدمت به تحصيل اشتغال دارند جهت اخذ مدارك تحصيلي مي بايست گواهي مبني بر استفاده يا عدم استفاده از ماموريت آموزشي را ارائه نمايند كه در آن مدت ماموريت و نيمه وقت يا تمام وقت بودن آن ذكر شده باشد.

2-8 سند محضري اخذ شده در قبال استفاده از ماموريت آموزشي معمولا سه برابر مدت استفاده از ماموريت يا سه برابر طول دوره تحصيل كه با موافقت محل اشتغال دانش آموخته قابل تمديد ميباشد.

3-8 در صورت نياز محل اشتغال اين داشنجويان ضمن تحصيل موظف به انجام ساعات معيني كار در طول هفته مي باشند بنابراين سند محضري با توجه به ساعات موظف به ميزان 5/1 برابر يا 2 برابر طول تحصيل يا مدت ماموريت آموزشي اخذ ميگردد و تعهدات نيز با توجه به متن سند محاسبه ميشود.

4-8 جهت محاسبه تعهدات ماموريت آموزشي نيمه وقت ، نصف مدت استفاده از ماموريت اموزشي را در نظر مي گيريم سپس كل تعهدات را محاسبه مي كنيم.

5-8 جهت محاسبه تعهدات ماموريت آموزشي به ترتيب زير عمل مي كنيم:

1- مدت استفاده از ماموريت آموزشي ، نيمه وقت يا تمام وقت بودن آن را با توجه به گواهي محل اشتغال دانش آموخته تعيين مي نماييم.

2- تعهدات ماموريت با توجه به متن سند محاسبه ميگردد.

3- تعهدات آموزش رايگان با كسر مدت تحصيل از مدت زمان استفاده از ماموريت آموزشي بدست مي آيد.

4- كل تعهدات دانش اموخته شامل مجموع تعهدات آموزش رايگان و تعهدات ماموريت آموزشي است.

مثال : مدت تحصيل دانش آموخته اي 3 سال و 5 ماه ميباشد مدت زماني كه او از ماموريت آموزشي تمام وقت (با سند 3 برابر طول مدت ماموريت آموزشي ) استفاده نموده 21 ماه است، كل تعهدات او شامل:

1- تعهدات ماموريت آموزشي 5 سال و 3 ماه = 63 ماه = 3*21

2- تعهدات آموزش رايگان 1 سال و 8 ماه =21ماه -3 سال و 5 ماه

3- كل تعهدات دانش آموخته 6 سال و 11 ماه = 8 ماه و 1 سال +3ماه و5 سال

6-8 چنانچه دانش آموخته اي از ماموريت آموزشي استفاده نموده ولي محل اشتغالش از او سند محضري اخذ ننموده وفقط حكم ماموريت آموزشي براي او صادر شده ، ميزان تعهدات با گواهي محل اشتغال مبني بر استفاده از ماموريت آموزشي تمام وقت يا نيمه وقت ، سه برابر طول دوره استفاده از ماموريت آموزشي محاسبه ميگردد.

7-8 مطابق مفاد آئين نامه اجراي قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان ، جانبازاني كه از ماموريت آموزشي استفاده مي كنند نسبت به سپردن تعهد خدمتي در قبال ماموريت اموزشي خود معاف مي باشند .

8-8 در صورتي كه از پذيرفته شده اي به لحاظ استفاده از ماموريت آموزشي سند محضري اخذ شده باشد اما به گواهي محل اشتغال از ماموريت فوق استفاده ننموده باشد . پس از ابطال سند ، فقط مشمول تعهدات آموزش رايگان ميباشد.

9-8 خريد تعهدات ماموريت آموزشي : ايتدا مي بايست امور نيروي انساني با محل كار دانش آموخته مكاتبه نموده ، كه در صورت موافقت با خريد تعهدات ماموريت آموزشي ، ميزان حقوق و مزاياي دريافتي در مدت استفاده از ماموريت آموزشي را اعلام نمايد.

10-8 طبق فرم شماره 2 ضمن ارسال تصوير سند محضري اخذ شده و ميزان حقوق مزايا دريافتي جهت خريد تعهدات با دفتر امور حقوقي وزارت متبوع مكاتبه نمود.

8-11 چنانچه دانش آموخته پس از فراغت از تحصيل ، مدتي از تعهداتش را انجام داده باشد گواهي محل اشتغال او را با ذكر تاريخ دقيق فراغت از تحصيل و موارد ذكر شده در بند بالا به دفتر امور حقوقي ارسال مي نماييم.

ماده 9: مقاطع تخصصي پزشكي

1-9 با توجه به نامه شماره 5902 مورخ 20/11/77 دبيرخانه شوراي آموزشي پزشكي و تخصصي كليه دستياران ورودي از تاريخ 15/04/59 به بعد ملزم به انجام يك پروژه تحقيقاتي بوده و ارائه پايان نامه بايد قبل از معرفي به آزمون بورد انجام گيرد . اعلام فراغت از تحصيل دانش آموختگان مقاطع تخصصي بايست پس از ارائه تز انجام شود.

2-9 به استناد بند 14 بيست و پنجمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كليه دستياران فارغ التحصيل سال 65 (6/6/65) به بعد مي بايت در امتحانات ارتقاء و پره بورد شركت  و حدنصاب لازم را بدست آورده باشند و از اين تاريخ به بعد عنوان پره بورد در مورد فارغ التحصيلان بكار ميرود و قبل از اين تاريخ چنانچه فرد در امتحانات تخصصي شركت نموده و قبول شده باشد بعنوان بورد شناخته ميشود.

3-9به استناد نامه شماره 1966 مورخ 04/02/69 معاونت آموزشي وزارت متبوع براساس بيست و يكمسن نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي  ، كليه دستياران كه از تاريخ مصوبه 10/09/62 وارد دوره دستياري شده اند مازم به سپردن تعهد براساس كليه ضوابط و مقررات مربوطه مي باشند در صورتيكه بعللي تعهد لازم را نسپرده باشند مشمول اين مقررات بوده و متعهد مي باشند.

4-9 با توجه به ماده 23 و 24 آئين نامه دوره دستياري مقيم (رزيدنتي ) رشته هاي تخصصي باليني پزشكي كه اعلام داشته است : دانشگاههاي علوم پزشكي موظفند از كليه پذيرفته شدگان دوره دستياري در بدوورود به دوره طبق فرم مربوطه تعهد محضري اخذ نموده كه طبق آن فرد متعهد است پس از فراغت از تحصيل در هريك از مراكز و يا دانشگاههاي علوم پزشكي كه وزارت بهداشت تعيين مي كند خدمت كند.

5-9 با توجه به ماده 14 قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان ، وزارت بهداشت موظف است به هنگام پذيرش دستيار تخصصي سهميه اي جداگانه براي مناطق محورم و نيازمند كشور اختصاص دهد. دستياران تخصصي موضوع قانون فوق موظفند قبل از شروع دوره دستياري سند تعهد محضري خاص را جهت خدمت در نقاط محروم دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي در ماني بنا به دستورالعملهاي مربوط بسپارند.

6-9 دستياران استفاده كننده از سهميه مذكور موظفند پس از انجام دوره تخصص برابر طول دوره به عنوان خدمات قانوني موضوع اين قانون را در نقاط مربوطه انجام دهند و پس از انجام خدمات مذكور پروانه دائم دريافت نمايند.

7-9 دستياران استفاده كننده موضوع اين ماده كه داراي پروانه دائم پزشكي هستند نصف مدت دوره تخصصي با احتساب ضريب مناطق مربوطه در نقاط مذكور خدمت خواهند نمود.

ماده 10: صدور مجوز مقاطع تخصصي پزشكي

1-10 دانش اموختگان مقطع تخصص كه از آنان سند محضري جهت انجام تعهد اخذ شده است مي بايست جهت اخذ مدارك تحصيلي ، گواهي اتمام تعهدات تخصصي (ضريب كا ) را ارائه نمايند.

2-10 گوايه اتمام تعهدات تخصصي جهت اعضاء در ماني دانشگاهها ، توسط مركز نظارت و اعتبار بخشي امور درمان معاونت سلامت و براي اعضاء هايت علمي دانشگاههاي توسط مركز امور هيات علمي معاونت آموزشي صادر ميگردد.

3-10 يكي از رو نوشته هاي صادره اتمام تعهدات تخصصي با عنوان اداراه دانش آموختگان صادر مي شود كه منبعد با عنوان دانشگاههاي محل تحصيل صادر ميگردد و در آن مدت تعهدات تخصصي دانش آموخته ذكر ميگردد.

4-10 تصوير گواهي اشتغال به كار كه به استناد آن تعهدات تخصصي (ضريب كا ) خاتمه يافته نيز مي بايست اخذ گردد.

5-10 دانش آموختگان مقطع تخصص كه از كارمندان رسمي ساير سازمانها و ادارات دولتي (مانند آموزش و پرورش ارتش )مي باشند، به استناد نامه شماره  993 مورخ 29/11/79 شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كه اعلا داشته اينگونه دستياران كه با ماموريت آموزشي وارد دوره دستياري تخصصي باليني . پزشكي مي شوند از آنجا كه هزينه تحصيلشان توسط سازمان مربوطه پرداخت مي شود وكمك هزينه اي از وزارت بهداشت دريافت نمي كنند لذا تعهدي نسبت به وزارت بهداشت ندارند و تعهد خاص به وزارتخانه وسازمان مربوطه مي سپارند بنابراين جهت اخذ مدارك تحصيلي خود ميبايست گواهي اتمام تعهدات تحصيلي خود را از محل اشتغال ارائه نمايد . نكته مهم در اين خصووص جهت تحويلي مدارك تحصيلي به اينگونه دانش آموختگان اين است كه ، طبق سند محضري اخذ شده كه بابت آموزش و به نفع محل استخدام آنان اخذ ميگردد گواهي كار ارائه نمايند (غير از دانش آموختگاني كه در استخدام نيروهاي مسلح ميباشند و صرفا معرفينامه از سازمان محل استخدام خود ارائه مي نمايند).

6-10 دانش آموختگان مقطع تخصص كه در زمان تحصيل خود شهريه پرداخت نموده اند و تعهد به وزارت متبوع يا سازمان و وزارتخانه هاي ديگر ندارند ، ميتوانند پ ساز فراغت از تحصيل با ارائه مدارك لازم (پايان طرح پروانه دائم تسويه حساب صندوق رفاه و در خصوص آقايان تصوير دو طرف كارت پايان خدمت نظام وظيفه ) مدارك تحصلي خود را دريافت نمايند.

7-10 متخصصيني كه طبق گواهي مركز نظارت و اعتبار بخشي امور درمان معاونت سلامت بعلل بيماري يا ناتواني از خدمات ضريب كا معاف مي باشند مشمول تعهدات آموزش رايگان ميباشند كه با توجه به نامه شماره 430166 مورخ 30/11/86 دفتر امور حقوقي در خصوص افراد فوق با توجه به موضوعات مختلف و اسناد تعهد متفاوت ماخوذه از آنان ، در هر مورد ، آن دفتر موضوع را جداگانه مورد بررسي و اظهار نظر قرار مي دهد.

8-10 مشمولين خدمات تخصصي (ضريب كا ) ، چنانچه پس از انجام مدتي از تعهدات فوق ،مابقي آن را خريداري نمايند مي بايست علاوه برگواهي اتمام تعهدات تخصصي گواهي خريد تعهدات را از دفتر امور حقوقي و امور مالي و ذيحسابي متبوع ارائه نمايند.

9-10 تسويه حساب صندوق رفاه مقطع تخصص از دانش آموختگان سال 71 به بعد اخذ ميگردد.

ماده 11: صدور مجوز مقاطع تخصصي دندانپزشكي

1-11 به استناد آئين نامه و مقررات دوره هاي تخصصي دندانپزشكي : كليه كساني كه خواستار ورود به دوره هاي تخصصي دندانپزشكي مي باشند مي بايست از طرف موسسه يا دانشكده اي كه مورد پذيرش وزارت متبوع باشد معرفي گردند و باتوجه به تعهد سپرده شده متعهد خدمت به آن موسسه خواهند بود.

2-11 دانش آموختگان فوق جهت اخذ مدارك تحصيلي خود موظف به ارائه گواهي اتمام تعهدات از دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي وزارت متبوع ميباشد.

3-11 دندانپزشكي كه جهت ادامه تحصيل در رشته هاي تخصصي دندانپزشكي از سهميه آزاد استفاده كرده و سند تعهد محضري نسپرده اند ، فقط مشمول تعهدات آموزش رايگان هستند.

ماده 12: صدور مجوز متخصصين داروسازي

1-12 با توجه به نامه شماره 5717 مورخ 30/03/77 دبريخانه شوراي آموزش داروسازي و تخصصي طول دوره كليه متخصصين داروسازي بين 3 تا 5 سال ميباشد و تعهدات آنان با توجه به متن سند محضري اخذ شده ميباشد.

2-12 چنانچه دانش آموخته متقاضي خريد تعهدات تخصصي ، در متن سند محضري خود متعهد خدمت به وزارت متبوع ميباشد الزاميست پس از اخذ عدم نياز از ديبرخانه شوراي آموزش داروسازي و تخصصي وزارت متبوع ،اقدام به خريد تعهدات نمايد.

ماده 13 : صدور مجوز مقاطع فوق تخصصي

1-13 طبق ماده 8 آئين نامه دوره دستياري فوق تخصصي مدت تحصيل در هريك از رشته هاي فوق تخصص حداقل 2 سال تمام (24 ماه كامل ) آموزش تمام وقت خواهد بود.

2-13 دانش آموختگان فوق ميتوانند پس از پايان دوره آموزشي جهت شروع تعهدات اقدام نمايند (صرفا با گواهي اتمام دوره ) و تاريخ فراغت از تحصيل از بين تاريخهاي ارائه پايان نامه ، كسب قبولي در آزمون دانشنامه و اتمام دوره ، تاريخ موخر به منزله فراغت از تحصيل دانش آموخته لحاظ مي گردد.

3-13 ماده 9 آئين نامه مي افزايد : پذيرفته شدگان دوره فوق تخصصي در تمامي رشته ها موظفند به ميزان دو برابر مدت تحصيل در دوره فوق تخصصي تعهد خدمت بسپارند و كليه پذريفته شدگان امتحان فوق تخصص از آذرماه 67 و بعد از آن مشمول اين آئين نامه مي شوند.

4-13 جهت صدور مجوز دانش آموختگان فوق ، گواهي اتمام تعهدات فوق تخصصي كه توسط مركز امور هيات علمي معاونت اموزشي صادر ميگردد به همراه آخرين حكم استخدامي دانش آموخته مي بايست اخذ گردد.

ماده 14 :تحويل مدارك تحصيلي به دانش آموختگان با اخذ وثيقه

دانش آموختگاني كه ميتوانند با سپردن و ثيقه مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايند شامل:

1- بورسيه هاي وزارت متبوع

2- متقاضيان ادامه تحصيل در خارج از كشور با اخذ وثيقه قبل از انجام طرح نيروي انساني (ادامه تحصيل به هزينه شخصي)

3- متقاضيان ادامه تحصيل در خارج از كشور با اخذ وثيقه قبل از انجام تعهدات آموزش رايگان

ماده 15: بورسيه هاي وزارت بهداشت

باتوجه به انجام كليه امور مربوط به بورسيه  شدگان وزارت متبوع توسط دانشگاههاي علوم پزشكي ، مدارك تحصيلي ايشان با اخذ وثيقه به آنان تحويل ميشود.

ماده 16: ادامه تحصيل با هزينه شخصي

1-16 طبق تبصره ماده 6 قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان كساني كه براي ادامه تحصيل باهزينه شخصي در دانشگاههاي معتبر مودر تائيد در خارج از كشوردر رشته هاي مورد نياز كشور ، احتياج به مدارك تحصيلي داشته باشند، با سپردن تضمين مبني بر انجام خدمات قانوني پس از فراغت از تحصيل مدارك تحصيلي دريافت خواهند داشت.

2-16 اخذ وثقيه از اين دانش آموختگان توسط اداره تعهدات مركز خدمات آموزشي انجام ميشود.

3-16 دانش اموختگان فوق ميتوانند پس از ارائه گواهي مبني بر سپردن وثيقه مصوب از اداره تعهدات مركز خدمات آموزشي مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايند . (طبق فرم شماره 6) ويا بصورت محرمانه اين مركز ارسال گردد.

6-16 اين دانش آموختگان پس از اخذ مدارك تحصيلي جهت تسجيل به مركز خدمات آموزشي مراجعه نمايند.

·                     لازم به ذكر است متقاضيان مي بايست اصل مدارك تحصيلي را پس از ترجمه حداكثر ظرف مدت دو ماه طبق فرم شماره 7 مجدداد به اداره تعهدات مركز خدمات آموزشي تحويل (فرم شماره 7 همراه با مدارك تحصيلي به دانش آموخته تحويلي شود)

5-16 متقاضيان ادامه تحصيل جهت آزادسازي وثيقه ، ملزم به ارائه مدرك بالاتر از مقاطع قبلي خود طي مدت تعيين شده با تائيد اداره ارزشيابي دانش آموختگان خارج از كشور مي باشد.

نكته مهم : بديهي است اين دانش آموختگان ،پس از دريافت اصل مدارك تحصيلي با استفاده از آن ، مجاز به ادامه تحصيل و شاتغال به كار در داخل كشور نمي باشند.

6-16 صدور مجوز تحويل مدارك تحصيلي و آزاد كردن وثيقه فوق الذكر پس از انجام تعهدات قانوني شامل انجام طرح نيروي انساني ،انجام يا خريد تعهدات آموزش رايگان و ارائه ساري مدارك قانوني مي باشد.س

ماده 17: ادامه تحصيل در خارج از كشور با اخذ وثيقه جهت تعهدات آموزش رايگان

آئين نامه دريافت ريز نمرات و مدارك تحصيلي و پروانه موقت متقاضيان ادامه تحصيل در خارج از كشور:

ماده 13) مشمولان ماده 7 اصلاح قانون تامين وسايل و امكانات تحصيلي اطفال و جوانان ايراني در صورتي كه بخواهند قبل از پايان خدمت مذكور در ماده 1 اين آئين نامه ويابدون پرداخت هزينه هاي تحصيلي و كمكهاي دريافتي جهت ادامه تحصيل و يا بطور موقت به خارج عزيمت نمايند بايد: با تنظيم تعهد نامه رسمي و ضمانتشخص ديگري يا سپردن وثيقه ملكي يا ضمانت بانكي با توجه به ضوابطي كه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مقرر نمادي تعهد نمايند . پس از انقضاء مدت لازم كه تعيين و تشخيص آن با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود جهت انجام خدمت به ايران مراجعت كنند و در صورت عدم مراجعه در تاريخ انقضاءمدت مذكور وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مطالبات دولت را از محل وثيقه يا ضامن وصول خواهند كرد.

ماده 1) مركز خدمات آموزشي يا دانشگاه علوم پزشكي مجاز است در خواست آن دسته از متقاضيان را كه مايل به ادامه تحصيل در خارج از كشور با هزينه شخصي ميباشند را برساس ماده 13 آئين نامه اجرايي فوق الذكر بررسي نمايد.

ماده 2) شرايط داوطلبان

1-2 داشتن حداقل مدرك تحصيلي دانشگاهي در يكي از رشته هاي گروه علوم پزشكي

2-2 مشخص شدن وضعيت نظام وظيفه براي متقاضيان ذكور (كارت پايان خدمت يا معافيت دائم زمان صلح يا معافيت پزشكي )

تبصره: تحويل مدرك تحصيلي به اناث مجرد بر اساس اعلام نظر كتبي دفتر امور حقوقي وزارت متبوع (به شماره 15090/9/ف مورخ 08/04/77 مشروط به دارا بودن ساير شرايط مندرج در دستور العمل بلامانع خواهد بود.

3-2 افرادي كه در استخدام سازمانها و مراكز دولتي ميباشند بايد داراي موافقت بالاترين مقام مسئول آن مركز يا سازمان مبني بر ادامه تحصيل در خارج از كشور باشند.

4-2 دانش آموختگان مقطع تخصصي بايستي موافقت معاونتهاي سلامت ، آموزشي و يا عدم نياز كميسيون مشترك معاونتهاي فوق الذكر را ارائه نمايند.

5-2 متقاضياني كه داراي سند محضري ميباشند بايستي موافقت موسسه طرف تعهد را ارائه نمايند و يا سند محضري سپرده شده را آزاد نمايند.

ماده 3) از متقاضيان برابر با شرايط ذيل وثيقه اخذ ميگردد:

3-1 جهت دارندگان مدرك دكتراي حرفه اي (پزشكي دندانپزشكي داروسازي علوم آزمايشگاهي و........) به ازاء هر سال تعهد خدمت مبلغ بيست ميليون ريال كه به نسبت مدت انجام خدمت از كل مبلغ كسر ميگردد.

2-3 جهت دارندگان مقطع تخصصي و ph.d مشمول بند 2-4 اين آئين نامه به ازاء هرسال تعهد خدمت مبلغ پنجاه ميليون ريال كه به نسبت مدت انجام خدمت از كل مبلغ كسر ميگردد.

3-3 جهت دارندگان مدرك مقطع كارشناسي ارشد به ازاء هرسال تعهد خدمت مبلغ پانزده ميليون ريال كه به نسبت مدت انجام خدمت از كل مبلغ كسر ميگردد.

4-3 جهت دارندگان مقطع كارشناسي به ازاء هر سال تعهد خدمت مبلغ ده ميليون ريال كه به نسبت مدت انجام خدمت از كل مبلغ كرس ميگردد.

5-3 جهت دارندگان مقطع كارداني به ازاء هر سال تعهد خدمت مبلغ هشت ميليون ريال كه به نسبت مدت انجام خدمت از كل مبلغ كسر ميگردد.

6-3 مبالغ فوق در مورد تعهدات آخرين مقطع تحصيلي ميباشد و در صورتي كه متقاضي تعهدات مقاطع قبلي را انجام نداده باشند مبلغ تعهد مقاطع قبلي نيز به مبلغ آخرين مقطع اضافه ميگردد.

7-3 خدمات انجام شده در بندهاي فوق الذكر بايستي در داخل كشور انجام گرفته و گواهي كار ارائه شده مورد تايئد مراجع ذيصلاح وطبق ضوابط مربوطه باشند.

ماده 4) متقاضياني كه تعهد سپرده اند لازم است پس از انقضاء مدت لازم كه تعيين و تشخيص آن با وزارت متبوع ميباشد جهت انجام خدمت به ايرن مراجعه كنند و در صورت عدم مراجعت در تاريخ انقضاء مدت مذكور وزارت متبوع مطالبات دولتي را از محل وثيقه وصول خواهد كرد.

تبصره 1: وثيقه مورد نظر ميتواند بصورت ملكي يا نقدي باشد.

تبصره 2: آزاد نمودن وثيقه صرفا پس از ارائه مدرك تحصلي بالاتر و يا گواهي گذراندن دوره هاي تخصصي و فوق تخصصي و انجام تعهدات قانوني امكان پذير خواهد بود.

1-17  مبلغ وثيقه ملكي يا ضمانتنامه بانكي با توجه به مبالغ ذكر شده محاسبه و توسط فرم شماره 8 با دفتر امور حقوقي مكاتبه ميشود.

2-17 اصل سند تنظيمي و شرح معامله آن بايگاني و يك نسخه از تصوير سند مذكور تحويلي دانش آموخته و نسخه ديگر در پرونده تحصيلي او قرار مي گيرد.

3-17 در صورتيكه دانش آموخته ضمانتنامه بانكي برابر مبلغ محاسبه شده بسپاريد مي بايست هر سال قبل از تاريخ سر رسيد آن با بانك مكاتبه و در خواست تمديد تاريخ ضمانتنامه را نمود (فرم شماره 9)

4-17 زماني كه دانش آموخته مراجعت نمود جهت آزاد كردن وثيقه / ضمانتنامه پس از ارائه مدرك تحصيلي بالاتر با تائيد اداره ارزشيابي خارج از كشور مركز خدمات آموزشي و خريد تعهدات يا انجام تعهدات توسط فرم شماره 10 با ارسال اصل سند و شرح معامله با دفتر امور حقوقي مكاتبه ميشود.

5-17 دانش آموختگاني كه داراي سند محضري به محل اشتغال خود بوده اند مي بايست گواهي اتمام يا خريد تعهدات فوق را ارائه نمايند.

ماده 18: ادامه تحصيل دانش آموختگاني مشمول طرح در رشته هاي غير مرتبط

1-18 با توجه به نامه شماره 689 مورخ 11/02/82 از دبيرخانه شورايعالي برنامه ريزي علوم پزشكي در خصوص ادامه تحصيل دانش آموختگان مشمول طرح در رشته هاي غير مرتبط بدون گذرانيدن طرحنيروي انساني ، با توجه به موارد مطروحه در جلسه 15/04/81 مديران ، ادامه تحصيل اين دانش آموختگان با اخذ سند محضري طبق فرم شماره 11 بلامانع است.

2-18 اخذ سند فوق طبق فرمت پيوست فرم شماره 11 در همه دفاتر اسناد رسمي قابل انجام است.

3-18 دانش آموخته پس از تحويل سند تعهد فوق ميتواند گواهي فراغت از تحصيل را جهت دانشگاه محل تحصيل خود (در رشته غير مرتبط )اخذ نمايد.

*بديهي است اين دانش آموختگان جهت اخذ مدارك تحصيلي خود مي بايست مدرك طرح نيروي انساني ارائه نمايند.

ماده 19: صدور مجوز دانش اموختگاني انتقالي از خارج از كشور

1-19 صدور مجوز دانش آموختگان انتقالي كه از مزاياي بورس و ارز دولتي استفاده ننموده اند طبق بخشنامه شماره 9146/17/3/ف مورخ 26/02/86 به دانشگاهها واگذار شده بود.

2-19 طبق بخشنامه فوق الذكر دانشگاهها قبل از صدور مجوز دانش آموختگان انتقالي خارج از كشور مي بايست استفاده از بورس تحصيلي خارج از كشور و ارز دولتي  را از اداره بورسها و تعهدات مركز خدمات آموزشي استعلام و در صورت عدم استفاده از مزاياي فوق ، مجوز تحويلي مدارك دانش آموخته را صادر نمايند.

3-19تحويل مدارك تحصيلي در صورت استفاده دانش آموخته از مزاياي بورس تحصيلي خارج از كشور و يا ارز دولتي ملزم به ارائه تسويه حساب با اداره بورسها و تعهداتخارج مركز خدمات آموزشي ميباشد.

4-19 دانشجوياني انتقالي قبل از ساال 71 وساير دانشجوياني كه به هر علت از پرداخت شهريه معاف اعلام شده يا خواهند شد در ازاي بهره مندي از آموزش رايگان دو برابر مدت تحصيل در ايران نتعهد خدمت بوده و در صورت در خواست مدرك ميتوانند با پرداخت هزينه آموزش رايگان به ميزان مورد تعهد ، مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايند.

5-19 دانشجويان انتقالي بعد از سال 71 كه مطابق ضوابط جاري شهريه خود را به دانشگاهها پرداخت نموده و يا خواهن نمود از تعهدات ناشي از بهره مندي از آموزش رايگان عاف مي باشد.

6-19 چنانچه دانش آموختگان فوق از مزاياي ارز دولتي و يا بورس تحصيلي خارج از كشور استفاده نمده باشند پس از تسويه حساب كامل با اداره بورسها و اداره تعهدات اين مركز ، ميتوانند مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايند.(استعلام ارز و بورس طبق فرم 4 و 5 براي همه اين دانش آموختگان الزاميست )لازم به ذكر است اين دانش آموختگان چنانچه در رشته هاي مشمول طرح نيروي انساني به تحصيل اشتغال داشته اند جهت اخذ مدرك تحصيلي بايد مدرك طرح نيروي انساني را ارائه نمايند.

ماده 20: ملاحظاتي در خصوص اخذ تعهدات محضري از پذيرفته شدگان

1-20با توجه به مصوبه يازدهمين اجلاس مورخ 05/06/82 دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشكي بهداشت و تخصصي در خصوص نحوه اخذ تعهد از پذيرفته شدگان دوره كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي.

2-20 مستخدمين رسمي وزارت متبوع ، موسسات تابعه دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور ، تعهدات خاص استخدامي به واحدهاي مربوطه خواهند سپرد.

3-20 مستدمين ساير وزارتخانه ها ، موسسات و شركتهاي دولتي و وابسته و پذيرفته شدگاني كه فاقد هرگونه رابطه استخدامي بوده و مايل به خدمت در واحدههاي غير دولتي يا دولتي غير وابسته به وزارت بهداشت مي باشند از سپردن تعهد به وزارت متبوع معاف مبياشند (باتوجه به كثرت دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي)

4-20 سند محضري باتوجه به مزاياي كه دانش آموخته از آنها بهره مند ميشود اخذ شود.

5-20پذيرفته شدگاني كه از كارمندان رسمي سازمانها و موسسات يا وزارتخانه هاي غير از وزارت متبوع ميباشند نبايد سند محضري به وزارت بهداشت اخذ گردد.