برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

معاونت آموزشی Vice Chancellor For Education

فهرست اصلی

  شرح وظایف اداره دانش آموختگان و فارغ التحصیلان

1- بررسي فرم فراغت از تحصيل دانش آموختگان اعم از روزانه و شبانه در سيستم سما و سپس سيستم انتقال به پرتال دانش اموختگان وزرات و تائید فارغ التحصیلی جهت رویت و تاييد توسط کارشناس مرکز خدمات آموزشی وزرات سپس بهره برداری لازم توسط مراجع ذیصلاح ازجمله اداره طرح نیروی انسانی و اداره صدور پروانه.
2- اعلام فراغت از تحصيل دانش آموختگان رشته هاي پروانه دار به مركز نظارت و اعتبار بخشي امور درمان (واحد صدور پروانه ها وزارتخانه در حال حاضر از طریق پرتال فارغ التحصیلان اقدام می نماید).
3- اعلام فراغت از تحصيل دانش آموخته به مراكز و موسسات درخواست كننده براي استخدام بصورت محرمانه  (فرم شماره 14).
4- اعلام فراغت از تحصيل دانش آموخته براي شركت در آزمون ها  بصورت محرمانه (فرم شماره 15).
5- اعلام فراغت از تحصيل دانش آموخته با ذكر معدل جهت طرح تبيين و ارتقاء شغلي.
6-  صدور گواهي موقت تحصيلي.
7- صدور تاييديه تحصيلي و تاييد مدارك دانش آموختگان بصورت محرمانه.
8- صدور مجوز تحويل مدرك تحصيلي.
9- تحويل دانشنامه و ريزنمرات به دانش آموخته.
10- بررسي پرونده و مدارك فارغ التحصيل.
11- بررسي تعهدات و صدور مجوز تحويل مدارك تحصيلي ( دانشنامه و ريزنمرات).
12- محاسبه دقيق و برآورد مالي تعهدات دانش آموخته درصورت خرید تعهدات آموزش رایگان.
13- طراحی و تهيه دانشنامه هاي دانش آموختگان.
14- صدور دانشنامه و ريزنمرات المثني.
15- صدور گواهي موقت المثني.
16- صدور گواهي فراغت از تحصيل به مركز سنجش آموزش پزشكي جهت شركت در آزمون مقاطع بالاتر.
17- صدور گواهي براي شركت در آزمونهاي مقاطع بالاتر و آزمونهاي استخدامي.
18- تكميل و ارسال فرم گزينش علمي داوطلبان عضويت در كادر هيات علمي دانشگاهها.
19- تائید و ارسال مدارک تحصیلی و ريزنمرات دانش آموخته و صدور گواهی فراغت از تحصيل به مراكز خارج از كشور.
20- تكميل فرمهاي خارجي پاسخ به استعلامات دانشگاههای خارج از کشور پس از مجوز اداره کل دانش آموختگان در تمام مقاطع .
21- بررسی و اعلام رتبه و معدل دانش آموخته به مركز رشد استعدادهاي درخشان دانشگاه.
22- استعلام رتبه برای دانش آموختگان رشته های تخصصی از دبیرخانه های مرتبط در وزراتخانه.
23- اعلام رتبه و معدل به بنياد ملي نخبگان.
24- صدور نمرات ارتقاء درخصوص دانش آموختگان تخصصی بالینی.
25- درخواست اعلام طول دوره دستياري از دانشگاهها جهت احتساب مدت تعهدات آموزش رايگان دانش آموخته برای اخذ دانشنامه و ریز نمرات مقطع دکتری عمومی پزشکی.
26- اعلام طول مدت دوره دستياري به دانشگاههاي درخواست كننده.
27- مكاتبه با سازمان سنجش آموزش كشور جهت اعلام منطقه پذيرفته شده دانش آموخته (فرم شماره2).
28- مكاتبه درخصوص نياز و يا عدم نياز به وجود خدمتي دانش آموخته جهت انتقال تعهدات به مناطق آزاد كشور.
29- پاسخ به استعلام هاي اداره كل فارغ التحصيلان وزارتخانه و مراکز و موسسات آموزشی.
30- پاسخ به استعلام هاي دفتر امور حقوقي وزارتخانه در رابطه با حقوق و مزاياي دريافتي متخصصين.
31- مكاتبه با دانشكده ها به منظور ارسال دانشنامه جهت امضا ء و تائيد رئيس دانشكده.
32- ارسال دانشنامه ها به دفتر رياست دانشگاه جهت امضا ء رئيس محترم دانشگاه.
33- صدور گواهي دوره دستياري تخصصي باليني به منظور بهره مندي از سنوات بازنشستگي.
34- مكاتبه با دانشكده ها جهت رفع نقص احتمالي پرونده دانش آموخته مكاتبه با دانشكده ها جهت اصلاح ريزنمرات مخدوش.
35- مكاتبه با دانشگاه محل تعهد دانش آموخته جهت اعلام استفاده از ماموريت آموزشي تمام وقت يا نيمه وقت به منظور بررسي اتمام تعهدات دانش آموخته.
36- مكاتبه با اداره بورسهاي مركز خدمات آموزشي جهت استفاده و يا عدم استفاده از ارز دولتي در زمان تحصيل جهت بررسي تعهدات دانش آموخته.
37- ارسال گواهي فراغت از تحصيل، ريزنمرات و دانشنامه به مراكز خدمات آموزشي جهت افرادي كه با سپردن وثيقه شخصي خواهان دريافت مدرك تحصيلي خود ميباشند (با دريافت نامه از مراكز ذكر شده).
38- ارسال گواهي فراغت از تحصيل و ريزنمرات به دانشگاههاي بورس كننده دانش آموخته.
39- ارسال گواهي فراغت از تحصيل و معدل جهت دانش آموختگان بورسيه ارتش و سپاه.
40- نگهداري كليه دانشنامه هاي صادره در بايگاني اداره دانش آموختگان.
41- بررسي و ارسال آئين نامه ها و دستورالعمل هاي واصله از مركز خدمات آموزشي وزارت متبوع به دانشكدههاي تابعه دانشگاه و مكاتبات لازم به منظور حل و فصل برخي از ابهامات مطروحه.
42- صدور دستورالعمل هاي داخلي و ارسال آن به كليه دانشكده ها.
43- نظارت بر اجراي دقيق و صحيح قوانين و مقررات آموزشي دانش آموختگان در دانشكده ها و واحدهاي تابعه.
44- تهيه و تنظيم دانشنامه جديد جهت دانش آموخته با مشخصات شناسنامه اي تغيير يافته جديد.
45- ارائه گواهي  دوره هاي كارآموزي و كارورزي به فارغ التحصيلان رشته پزشكي واجد شرايط.
46- ارائه گواهي  ساعات عملي و نظري رشته هاي غير پزشكي به دانش آموخته واجد شرايط.